aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterFix USB mount failure when boot is delayedReiko Asakura8 days
 
TagDownloadAuthorAge
release/0.12.2taihen-release/0.12.2.tar.gz  Reiko Asakura7 days
release/0.12.1taihen-release/0.12.1.tar.gz  Reiko Asakura9 days
release/0.12.0taihen-release/0.12.0.tar.gz  Reiko Asakura12 days
release/0.11.0taihen-release/0.11.0.tar.gz  Yifan Lu3 years
release/0.10.0taihen-release/0.10.0.tar.gz  Yifan Lu4 years
release/0.9.0taihen-release/0.9.0.tar.gz  Yifan Lu4 years
release/0.8.0taihen-release/0.8.0.tar.gz  Yifan Lu4 years
release/0.7.0taihen-release/0.7.0.tar.gz  Yifan Lu4 years
release/0.6.0taihen-release/0.6.0.tar.gz  Yifan Lu4 years
release/0.5.0taihen-release/0.5.0.tar.gz  Yifan Lu4 years
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
8 daysFix USB mount failure when boot is delayedHEADrelease/0.12.2masterReiko Asakura1-0/+21
8 daysWait for controller input only when using EnsoReiko Asakura2-1/+2
8 daysUse TAI_NEXT in is_cex_patchedReiko Asakura1-1/+1
9 daysSet caller context in module related syscallsrelease/0.12.1Reiko Asakura1-0/+59
2021-02-17Update libsubstituterelease/0.12.0Reiko Asakura1-0/+0
2021-02-17Fix stub resolve checkReiko Asakura1-1/+1
2018-03-10Allow taiHEN to start without config.txt availableTheFloW1-5/+1
2018-03-07Added compatiblity for 3.65/3.67TheFloW1-1/+50
2021-02-16Wrap firmware dependent functionsReiko Asakura2-3/+90
2021-02-16Make taihenModuleUtils prototypes publicReiko Asakura2-12/+12
[...]
 
Clone
https://git.shotatoshounenwachigau.moe/vita/taihen